อภินันท์ บัวหภักดี.

ย้อนรอยสายน้ำตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำมูล. - 2552 [2009]

0125-7226


แม่น้ำมูล.
อุบลราชธานี--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
นครราชสีมา--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
บุรีรัมย์--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
สุรินทร์--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
ศรีสะเกษ--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305