ฐากูร โกมารกุล ณ นคร.

บ้านยาง จากไปซึ่งนักรบก้าวต่อด้วยความหวัง. - 2552 [2009]

0125-7226


บ้านยาง (เชียงใหม่)--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
บ้านยาง (เชียงใหม่)--ความเป็นอยู่และประเพณี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305