สาธินี ป้อมลอย.

การแจ้งการประเมินภาษีและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ กับกฎหมายปกครอง. - 2552 [2009]

มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกา.

0125-5991


การประเมินภาษี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305