วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

หุ้น Turnaround คุ้มค่าในยุคตลาดหุ้นผันผวน. - 2552 [2009]

ท้ายฉบับเป็น e-leader ฉบับ 21,44 (มิ.ย. 2552)

0857-7838


สุกิจ อุดมศิริกุล.
อดิพงษ์ ภัทรวิกรม.


หุ้น--ไทย--2552.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305