สุชาติ ธาดาธำรงเวช.

ปัญหานโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลปัจจุบัน. - 2552 [2009]

รวมกับ e-leader ปีที่21, 244 (มิ.ย. 2552)

0857-7838


นโยบายของรัฐ--ไทย--2552.


ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ--2552.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305