อนันต์ ยศพลวัฒน์.

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย Creative Economy. - 2552 [2009]

ท้ายเล่มเป็น e-leader ฉบับ 21, 22 (เม.ย. 2552)

0857-7838


ความคิดสร้างสรรค์.


อังกฤษ--นโนบายเศรษฐกิจ--2552.
ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ--2552.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305