เรืองรุจ หงษ์ไทย.

New leader : player อำนาจใหม่อาเซียน. - 2552 [2009]

ท้ายเล่มเป็น e-leader ฉบับ 21, 22 (เม.ย. 2552) มีบทความประกอบ 7 บทความ.

อาเซียนกับโอกาสประเทศไทย. บทความที่สองชื่อ อาเซียน+3+6 เขตการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก. บทความที่สามชื่อ อนาคตไทย อนาคตอาเซียน. บทความที่สี่ชื่อ มุ้งอาเซียน นัยการเมืองผ่านเขตการค้าเสรี. บทความที่ห้าชื่อ เวียดนาม เสืออาเซียนตัวใหม่. บทความที่หกชื่อ New Roadmap สู่มิติคมนาคมอาเซียนยุคใหม่. บทความที่เจ็ดชื่อ

0857-7838


อาเซียน--การประชุม.
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.


การค้าเสรี--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
การส่งออก--ไทย.


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.
เวียดนาม--ภาวะเศรษฐกิจ.

กฎบัตรอาเซียน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305