ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

ข้อสังเกตต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีสถานะทางกฎหมายของคำแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา. - 2551 [2008]


มีบทคัดย่อภาษาไทย-อังกฤษ

0857-3867


พันธกรณี (กฎหมายระหว่างประเทศ)
สัญญาระหว่างประเทศ.
กฎหมายระหว่างประเทศ--คดีเมือง.


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--กัมพูชา.
กัมพูชา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย.

Joint Communique

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305