ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

ติดไฟฟ้าขนำน้อยสวนสมรม ไฟฟ้าพลังน้ำจากเทือกเขาหลวง กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋ว ชุมชนคีรีวง. - 2552 [2009]

1905-5080


การผลิตพลังงานไฟฟ้า--ไทย--นครศรีธรรมราช.
กังหันน้ำ.


บ้านคีรีวง (นครศรีธรรมราช)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305