สุรีพันธุ์ เสนานุช.

ไพชยนต์ เอื้อทวีกุล นวัตกรรมธุรกิจฟื้นชีวิตเกษตรกร. - 2552 [2009]

0859-4139


ไพชยนต์ เอื้อทวีกุล--ทัศนะเกี่ยวกับเกษตรกรรม.


บริษัทสวิฟท์.


เกษตรกรรม--ไทย.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ไทย.
เกษตรกรรมยั่งยืน--ไทย.
ผลิตผลเกษตร--การตลาด.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305