ทศพล คุ้มสุพรรณ.

ลักษณะการบริหารงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ. - 2552 [2009]

บทคัดย่อภาษาไทย

0125-8192


หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น--ไทย (ภาคเหนือ)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305