ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

Unseen Mega Project. - 2552 [2009]

0125-0469


การก่อสร้าง--ไทย.
การพัฒนาเศรษฐกิจ.
เส้นทางการค้า--เอเชีย


เส้นทางเชื่อมสายตะวันตก-ตะวันออก (เอเชีย)

East-West Economic Corridor

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305