ชนายุส ตินารักษ์.

เตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลงใหญ่ เศรษฐกิจไทย - เศรษฐกิจโลก. - 2552 [2009]

0125-0469


ลาตินอเมริกา--ภาวะเศรษฐกิจ--2552.
ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2552.
สหรัฐอเมริกา--ภาวะเศรษฐกิจ--2552.
จีน--ภาวะเศรษฐกิจ--2552.
สหภาพยุโรป--ภาวะเศรษฐกิจ--2552.
ญี่ปุ่น--ภาวะเศรษฐกิจ--2552.
กลุ่มประเทศอาเซียน--ภาวะเศรษฐกิจ--2552.

วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305