ขวัญชัย กุลสันติธำรงค์

Singapore National Library ทันสมัยและโดดเด่นแห่งโลกยุคดิจิตอล. - 2552 [2009]

0125-0469


ห้องสมุด--การบริหาร
ห้องสมุดดิจิตอล


สิงคโปร์--ห้องสมุด--เทคโนโลยีสารสนเทศ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305