ศุณิตา มากชูชิต.

การศึกษาฤทธิ์ต้านการแพ้ของตำรับยาไทยชื่อประสะเปราะใหญ่. - 2552 [2009]

ฉบับนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 6. บทคัดย่อการนำเสนอแบบโปสเตอร์.

1685-991x


ตำรับยา--ไทย.
สมุนไพรไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305