ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

37 ปี กับบีโอไอของที่ปรึกษาฯ สุดจิตร อินทรไทยวงศ์. - 2552 [2009]

0857-8702


สุดจิตร อินทรไทยวงศ์.


คุณภาพชีวิตการทำงาน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305