อุสรา วิไลพิชญ์.

"เงินฝืด" ถาวรหรือแค่ชั่วคราว?. - 2552 [2009]

1685-7755


เงินฝืด--ไทย
เงินเฟ้อ--ไทย
อัตราดอกเบี้ย--ผลกระทบของเงินเฟ้อ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305