ปฏิคม พลับพลึง.

Spider web index ฉีกโมเดลธุรกิจอีเวนท์. - 2552 [2009]

1513-2730


บริษัท Index Creative Village.


อุตสาหกรรมเหตุการณ์พิเศษ--การจัดการ--ไทย.
การส่งเสริมการขาย.
การสื่อสารทางการตลาด--การวางแผน.
การจัดแสดงสินค้า.

กลยุทธ์การตลาด

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305