ปฏิคม พลับพลึง.

ดีคอม กรุ๊ป วางยุทธศาสตร์ ขยายอาณาจักรไอที. - 2552 [2009]

1513-2730


บริษัทดีคอม กรุ๊ป.


เทคโนโลยีสารสนเทศ--การจัดการ.
เครื่องมือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์--การตลาด.--ไทย

มัลติแบรนด์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305