ปฏิคม พลับพลึง.

กระทรวงพาณิชย์ รุก Creative Thailand. - 2552 [2009]

1513-2730


โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ.


ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ.

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305