สมภพ มานะรังสรรค์.

เวียดนาม ลาว กัมพูชา จัดเป็น New Emerging Economy ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการพัฒนา. - 2552 [2009]

1513-5535.


กัมพูชา--ภาวะเศรษฐกิจ.
ลาว--ภาวะเศรษฐกิจ.
เวียดนาม--ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.

ศักยภาพทางเศรษฐกิจ จุดอ่อนทางด้านเศรษฐกิจไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305