ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

สวนเกษตรริมทางรถไฟ ปลูกผักและไม้ประดับเลี้ยงชีพ ใช้น้ำใต้ดินเพื่อการเพาะปลูก. - 2552 [2009]

1905-5080


ผัก--การปลูก.
การเกษตร--ไทย--ขอนแก่น.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305