อรวรรณ บัณฑิตกุล.

SCT ช้างหลากสี แต่ใจสีเขียว. - 2552 [2009]

1513-4733


บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย.


อาคาร--การอนุรักษ์พลังงาน.
อาคารสำนักงาน--การออกแบบและการสร้าง.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305