สมศักดิ์ ล่ำพงศ์พันธุ์.

บทพิสูจน์ 129 กิโลเมตร บนเส้นทางสายน้ำสาละวิน. - 2552 [2009]

0125-7226


แม่น้ำสาละวิน.
ไทย--เขตแดน--พม่า
แม่ฮ่องสอน--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305