สุภัฒ สงวนดีกุล.

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฝันแค่เอื้อม และบทบาทของไทยที่จะทำให้ฝันเริ่มเป็นจริง. ASEAN Economic Community A Reachable Dream and the Role of Thailand in Realizing the Dream. - 2552 [2009]

1685-7712


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
ASEAN Economic Community.


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.
Southeast Asia--Economic integration.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305