อภิรักษ์ โกษะโยธิน.

เศรษฐกิจสร้างสรรค์. Thailand's New Growth Engine. - 2552 [2009]

1513-4733


โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์.


การบริหารในสภาวะวิกฤติ.


ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305