ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

แสงแดดมาไฟฟ้าเกิด ชุมชนผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บัานนาศิริ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่. - 2552 [2009]

1905-5080


พลังงานแสงอาทิตย์--ไทย--เชียงใหม่.
เซลล์แสงอาทิตย์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305