อุสรา วิไลพิชญ์.

แสงสว่างปลายอุโมงค์ หรือแค่หิ่งห้อย? - 2552 [2009]

1685-7755


การลงทุน.
การวิเคราะห์การลงทุน.
วิกฤตการณ์ทางการเงินโลก, ค.ศ. 2008-2009.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305