ฐากูร โกมารกุล ณ นคร.

อมก๋อย ผู้คนและเมล็ดพันธุ์แห่งเมืองไกล. - 2552 [2009]

0125-7226


เชียงใหม่--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
อมก๋อย (เชียงใหม่)--ความเป็นอยู่และประเพณี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305