ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

รัชกาลที่ 5 เสด็จนิวัติพระนคร พ.ศ. 2440 งานใหญ่รับเสด็จยาวนานถึง 3 เดือน. - 2552 [2009]

0125-3654


จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453 --การท่องเที่ยว--ยุโรป.


รัฐพิธี.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 5, 2411-2453.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305