ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การแบ่งกรรมสิทธิ์รวม ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่? - 2552 [2009]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8581/2551 ระหว่างนางสาวจันทร์ วิภาดาพงษ์ โจทก์ และกรมสรรพากร จำเลย.

0125-6580


สิทธิในทรัพย์สิน.
การครอบครอง (กฎหมาย)
ทรัพย์สิน--ภาษีอากร--ไทย.
คดีและการสู้คดี--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305