สมชาย สกุลสุรรัตน์.

กลยุทธ์ผ่าทางตันเศรษฐกิจหลังวิกฤตการเงินโลก. - 2552 [2009]

0859-0990


วิกฤตการณ์ทางการเงินโลก, ค.ศ. 2008-2009.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2551-2552.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305