การดี เลียวไพโรจน์.

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย ยังขาดวิตามิน M. - 2552 [2009]

0875-7838


การพัฒนาอุตสาหกรรม--ไทย.
ความคิดสร้างสรรค์.
การออกแบบในงานอุตสาหกรรม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305