พัชรพิมพ์ เสถบุตร.

รางวัลโนเบล 2009 หลักเศรษฐศาสตร์แบบใหม่เศรษฐกิจที่เติบโตร่วมกับสิ่งแวดล้อม. - 2552 [2009]

0857-5223


การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม.
เศรษฐศาสตร์--แง่สิ่งแวดล้อม.
การจัดการสิ่งแวดล้อม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305