วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

เทียน่า ใหม่ ใหญ่..แรง..หรู. - 2552 [2009]

0857-7838


รถยนต์--การออกแบบและการสร้าง.
รถยนต์--การตลาด.

รถยนต์นิสสัน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305