พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2470-

เปลี่ยนเมืองไทยอย่างไร ให้เป็น Productitive Tomorrow. - 2552 [2009]

0857-7838


การเรียนรู้เชิงสังคม--ไทย.
การเรียนแบบมีส่วนร่วม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305