สนิทพิมพ์ สิมมาทัน.

เกษตรกรต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง. - 2552 [2009]

0125-3697


เกษตรกร--ไทย.
ระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสาน--ไทย--ขอนแก่น.
เกษตรกรรม--ไทย--ขอนแก่น.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305