ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

กลยุทธ์การวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน (16 ตอน) - 2553-2554 [2010-2011]

0125-6580


ภาษีเงินได้.
การวางแผนภาษีอากร.
ประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง--ภาษีอากร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305