ภาคภูมิ น้อยวัฒน์.

ขับรถทักษิณาวรรตไหว้พระธาตุล้านนา. - 2553 [2010]

0125-7226


พระบรมธาตุบ้านตาก.
ตาก--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
พระธาตุลำปางหลวง.
ลำปาง--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
พระธาตุหริภุญชัย.
ลำพูน--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
พระธาตุศรีจอมทอง.
เชียงใหม่--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305