ปฏิคม พลับพลึง.

ข้าราชการพันธุ์ใหม่ The role model. - 2552 [2009]


ศักรินทร์ ภูมิรัตน--ทัศนะเกี่ยวกับการเป็นข้าราชการ.
ทวารัฐ สูตะบุตร--ทัศนะเกี่ยวกับการเป็นข้าราชการ.
ยุทธศักดิ์ สุภสร--ทัศนะเกี่ยวกับการเป็นข้าราชการ.
ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ม.ล. --ทัศนะเกี่ยวกับการเป็นข้าราชการ.
ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์--ทัศนะเกี่ยวกับการเป็นข้าราชการ.
นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์--ทัศนะเกี่ยวกับการเป็นข้าราชการ.
กรณินทร์ กาญจโนมัย--ทัศนะเกี่ยวกับการเป็นข้าราชการ.
เอกนิติ นิติภัณฑ์ประภาศ--ทัศนะเกี่ยวกับการเป็นข้าราชการ.
พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี--ทัศนะเกี่ยวกับการเป็นข้าราชการ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305