สุวิทย์ เมษิณทรีย์.

เมื่อโลกเปลี่ยนโอกาสหรือภัยคุกคามต่อประเทศไทย. - 2553 [2010]

0125-7597


การเปลี่ยนแปลงทางสังคม--แง่เศรษฐกิจ--ไทย
วิกฤตการณ์ทางการเงิน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305