ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

10 แนวทาง การส่งเสริม SMEs ให้เข้มแข็งของภาครัฐ. - 2552 [2009]

0857-8702


ธุรกิจขนาดย่อม.
ธุรกิจขนาดกลาง.

วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง SME

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305