ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

วิเคราะห์ผลกระทบของไทยจากการทำข้อตกลง FTA รายประเทศ. - 2552 [2009]

0857-8702


การค้าระหว่างประเทศ.
การค้าเสรี--ไทย.


ไทย--การค้า--ญี่ปุ่น.
ไทย--การค้า--ออสเตรเลีย.

FTA

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305