วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน์.

มิติที่เป็นไปของเขตการค้าเสรี. - 2552 [2009]

0857-8702


การค้าเสรี.


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--การค้า.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305