ฐิตาภา กระแสร์ลม.

การควบคุมและจัดการมลพิษทางน้ำในแม่น้ำท่าจีน. Water Pollution Control and Management in the Tha Chin River - 2552 [2009]

เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552

1906-2850


มลพิษทางน้ำ--ไทย--แม่น้ำท่าจีน.
มลพิษทางน้ำ--การป้องกันและควบคุม.


แม่น้ำท่าจีน--ภาวะสิ่งแวดล้อม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305