เฉลิมพงษ์ กลับดี.

ธนาคารปล่อยให้ดอกเบี้ยบาน แล้วนำมาฟ้อง. - 2553 [2010]

0858-9461


การชำระหนี้ (กฎหมาย)
ลูกหนี้และเจ้าหนี้.
คดีและการสู้คดี.

การฟ้องร้องล่าช้า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305