สุนทร ตันมันทอง.

นโยบายการค้าระหว่างประเทศของรัฐบาล Obama. - 2552 [2009]


สหรัฐอเมริกา--นโยบายการค้า.
สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305