สุนทร ตันมันทอง.

ระบบการค้าพหุภาคีหลังโดฮา. - 2552 [2009]


การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา.


การค้าระหว่างประเทศ.
ระเบียบการค้าต่างประเทศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305