ปฏิคม พลับพลึง.

ปราโมทย์ สุดจิตพร ASIASOFT online games' leader. - 2553 [2010]


ปราโมทย์ สุดจิตพร--ทัศนะเกี่ยวกับเกมส์อินเตอร์เน็ต.


บริษัทเอเชีย ซอฟท์.
บริษัทพร้อมมิตร โปรดักชั่น.
บริษัทพรอมท์นาว.
บริษัทเอ็ม เอฟ อี ซี.


เกมส์คอมพิวเตอร์--ไทย.
เกมส์อินเตอร์เน็ต--ไทย.

เกมออนไลน์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชออนไลน์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305