นพราชย์ อินทองคำ.

การสำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อควบคุมไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาล นครศรีธรรมราช. Visual larval survey of aedes for dengue control in Nakhonsrithammarat municipal area. - 2552 [2009]


บทคัดย่อทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

0859-5453


ไข้เลือดออก--การป้องกันและควบคุม--ไทย--นครศรีธรรมราช.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305